ขั้นตอนการประมูล

ขั้นตอนการประมูล

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ


การเสนอราคาประมูล

การเสนอราคาในแต่ละครั้งจะมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 บาท
ผู้ประมูลสามารถกรอกราคาที่พึงพอใจในระบบได้


การประกาศผลการประมูล

ผ่านทางเว็บไซต์ใน
วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.


การชำระเงิน

ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวน
พร้อมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประมูลได้


การทำสัญญา ซื้อ-ขาย

ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการทำ
“สัญญาจะซื้อจะขาย” ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ประมูลได้


การโอนกรรมสิทธิ์

ผู้ชนะการประมูลต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ประมูลได้