เงื่อนไขและรายละเอียดการประมูล

เงื่อนไขและรายละเอียดการประมูล
 1. บริษัท เอ-ออคชั่น จำกัด เป็นเพียงสื่อกลางในการขายเท่านั้น ทรัพย์สินถือเป็นกรรมสิทธิ์บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความยินยอมในการประกาศ มิใช่ทรัพย์ที่มาจากการขายทอดตลาด
 2. ผู้ประมูลมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะประมูลตามสถานที่ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบ ถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามความประสงค์ของผู้ประมูลแล้ว ผู้ประมูลควรตรวจสอบข้อมูลทรัพย์ให้ละเอียดก่อนการลงทะเบียนประมูล ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้ประมูลพึงพอใจในทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพ ไม่ว่าจะมีการเข้าชม และ/หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนเข้าประมูลหรือไม่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อสภาพความสมบูรณ์ และความเสียหายของทรัพย์สินในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินก่อนทำการประมูล
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แสดงหลักฐานเอกสารสิทธิ์หลังจากผู้ประมูลทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 4. ผู้ประมูลต้องศึกษาเงื่อนไขการเข้าเสนอราคา และขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลได้ที่เว็บไซต์ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 116 9081 , 02 116 9082
 5. ผู้ลงทะเบียนประมูลจะต้องมีอายุไม่ต่ำว่า 20 ปีบริบูรณ์
 6. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิ์ในการประมูล
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกหนึ่งท่าน ต่อหนึ่งบัญชี (Account) โดยไม่สามารถโอนถ่ายหรือโยกย้ายสถานะสมาชิกแก่บุคคลอื่นได้
 8. ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูลผ่านระบบพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 24 เมษายน 2562
 9. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลต้องส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่บริษัทฯ กำหนดถึงจะสามารถประมูลทรัพย์ในระบบได้
 10. ผู้ลงทะเบียนประมูลรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
 11. หลังจากการลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลต้องชำระเงินประกันจำนวน 10,000 บาท ต่อการประมูลทรัพย์สิน 1 รายการ โดยชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านบัตรเครดิต และส่งหลักฐานการชำระเงินตามรายละเอียดที่บริษัทฯ กำหนดในเงื่อนไขการลงทะเบียน
 12. กรณีผู้เข้าประมูลทำการส่งเอกสารตามที่บริษัทฯ กำหนดและได้รับการอนุมัติเข้าร่วมการประมูลจากทางบริษัทฯ​ เรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์อยากเปลี่ยนแปลงรหัสทรัพย์ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนถึงวันประมูล
 13. ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. การเสนอราคาในแต่ละครั้งจะมีมูลค่าขั้นต่ำ 10,000 บาท ผู้ประมูลสามารถกรอกราคาที่พึงพอใจในระบบได้ เมื่อบริษัทฯ เริ่มดำเนินการประมูลในระบบแล้วผู้เข้าประมูลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสทรัพย์ที่จะประมูลได้
 14. บริษัทฯ จะทำการสรุปผลการประมูลวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. การประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
 15. กรณีผู้เข้าประมูลไม่ชนะการประมูล บริษัทฯ จะทำการคืนเงินประกันเต็มจำนวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เข้าร่วมประมูลไม่เกิน 3 วันทำการ
 16. ผู้ประมูลต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประมูลได้ ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

  • ค่าโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งกับผู้ขาย เป็นจำนวน 1% ของราคาประเมินทรัพย์ที่ประมูลได้

  • เงินกองทุน อัตรา 1,000 บาท ต่อตารางเมตร เรียกเก็บครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

  • ค่าส่วนกลาง อัตรา 50 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน เรียกเก็บรวมทั้งสิ้นจำนวน 12 เดือน เรียกเก็บครั้งเดียว ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

  • เงินค่าติดตั้งและประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 4,000 บาท ต่อห้อง
  หมายเหตุ : กรณีผู้ประมูลทำการขอสินเชื่อธนาคาร จะมีค่าใช้จ่ายการจดจำนองเป็นจำนวน 1% ของวงเงินกู้ ทางผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตนเอง กรณีผู้เข้าประมูลไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินประกันการลงทะเบียนประมูล

 17. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินเต็มจำนวนตามราคาที่ประมูลได้พร้อมชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทรัพย์สินแต่ละรายการ ซึ่งผู้ประมูลสามารถตรวจสอบได้จากเงื่อนไขและรายละเอียดการประมูล หากผู้ประมูลไม่วางเงินตามเงื่อนไขทั้งหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินประกันและนำทรัพย์สินตามรายการกลับคืนจากผู้ซื้อ
 18. กรณีผู้ประมูลได้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเจ้าของกรรมสิทธิ์หลังจากที่ประมูลได้ โปรดแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์อย่างน้อย 3 วันทำการ
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าประมูล เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  • ผู้ประมูลแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการลงทะเบียนประมูล ไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประมูล

  • ผู้ประมูลไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล

  • ผู้ประมูลไม่ชำระเงินภายในเวลาที่บริษัทฯกำหนด

  • ผู้ประมูลมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่มีผลต่อการชำระเงิน

  • ผู้ประมูลถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์

  • ผู้ประมูลตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

  • ผู้ประมูลขาดการติดต่อหรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ประมูลได้